За компанията

Фирма „Аквафиш Пазарджик“ ООД представяща марката BULGARIAN STURGEON CAVIAR от последните 18 години активно се  занимава с отглеждането на рибни видове в специализирани ферма, които се намират в екологична мрежа Натура 2000, в непосредствена близост до река Марица. Наличието на прясна вода и съвременните условия на развити технологии ни дават уникалната възможност да отглеждаме тези ценни видове риба.

 

Произвеждаме хайвер в нашето собствено рибно стопанство, в защитена и контролирана среда, за да запазим равновесието на видовете в природата.

 

Фирма „Аквафиш Пазарджик“ ООД успешно е изградила рециркулационна система, люпилня и садкова система. Към момента фирмата предлага зарибителен материал от Африкански сом и Есетра.

Фирмата разполага с преработвателен цех, в който различни видове риба биха могли да се обработят съгласно изискванията на клиента. Капацитета на цеха е 3 тона на ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД

с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aquafishpz@abv.bg;

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че „Аквафиш Пазарджик“ ООД има следното инвестиционно предложение:

 

Модернизация на „Сграда за производство на фураж за риби с вложено СЖП категория 3 от риба” в Сграда за производство на фураж за риби ПИ № 010015 УПИ V-15, за рибовъдно производство местност "Грахорлива Дъмга" землище: с. Мирянци, общ. Пазарджик

 

1. Резюме на предложението

 

Основната цел на проекта е чрез технологично дооборудване в съществуващото предприятие за производство на фураж за риби, / Решение ПД-01-134-(3) от 02.04.2020 – РИОСВ /, да се увеличи производственият капацитет на смяна и да се разшири продуктовата листа на предприятието със следния нов продукт: фураж за хищни риби – есетрови риби, пъстървови риби и други хищни риби с изключение на фураж за Африкански сом.

Допълнителни цели на проекта са:

- Оползотворяване на СЖП категория 3, получено при преработката на Африкански сом в Сграда за преработка на аквакултури

- Новоизграденият обект да отговаря на интересите на инвеститора по отношение на производствен капацитет, функционалност и технологична съвместимост между отделните производствени процеси;

- Обектът да отговоря на действащите към момента в България и ЕС технологични, ветеринарни, санитарно-хигиенни и строително-технически нормативи.

 

ИНВЕСТИТОР: „Аквафиш Пазарджик“ ООД

 

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

 

Дата на публикуване: 26.07.2021 г.

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД

с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aquafishpz@abv.bg;

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че „Аквафиш Пазарджик“ ООД има следното инвестиционно предложение:

 

„Модернизация на Отоплителни Вентилационни и Климатични  системи /ОВК системи/ в сграда № 3 и пристройка към Сграда за производство на аквакултури ПИ №010015 УПИ V-15, за рибовъдно производство местност "Грахорлива дъмга" Землище: с. Мирянци   общ. Пазарджик, обл. Пазарджик”

 

1. Резюме на предложението

 
Инвестицията, която планираме, е Модернизация на ОВК системи в сграда №3 и пристройка към Сграда за производство на аквакултури. Тя ще се състои в закупуването на рекуператори въздух-въздух за Пристройка и Сграда 3 и термопомпи въздух-вода за Сграда 1 и 2.

      Основната цел на планираната модернизация на ОВК системи в сграда №3 и пристройка към Сграда за производство на аквакултури, е икономия на енергия.

 

ИНВЕСТИТОР: „Аквафиш Пазарджик“ ООД

 

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

 

Дата на публикуване: 07.07.2021 г.

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД

с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aquafishpz@abv.bg

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че „Аквафиш Пазарджик“ ООД има следното инвестиционно предложение:

 

Газификация на имот № 010015 /парцел V-15, за риборазвъдно производство/ в землището на с. Мирянци; производство на рибни консерви в автоклав; производство на рибно брашно; продълбочаване на част от земните басейни на дълбочина 3 м под нивото на подпочвените води, като с продълбочените земни маси ще се насипе част от земните басейни на нивото на дигите и поставяне на 24 броя садки с габарит 9 м / 9 м в изградените водни огледала.

  1. Резюме на предложението:

 

Всички горепосочени аспекти на инвестиционното предложение са нови за дружеството ни и в него се предвижда: газификация на имота, производство на рибни консерви в автоклав, производство на рибно брашно, продълбочаване на част от земните басейни и поставяне на 24 броя садки с размери 9 м / 9 м в изградените водни огледала.

Това инвестиционно предложение ще бъде спомагателна дейност на основното ни производство – отглеждане и преработка на риба.

 

ИНВЕСТИТОР: „Аквафиш Пазарджик“ ООД

 

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

 

Дата на публикуване: 20.10.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД

с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aquafishpz@abv.bg; emilia_savova@abv.bg

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че „Аквафиш Пазарджик“ ООД има следното инвестиционно предложение:

 

„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РИБЕН ФУРАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИБАРНИК 010015 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК”.

 

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение e ново за „Аквафиш Пазарджик” ООД и предвижда изграждане на цех за производство на рибен фураж. Готовият продукт ще бъде пакетиран под формата на фуражно брашно или гранулиран / екструдиран фураж. Това инвестиционно предложение ще бъде спомагателна дейност на основното ни производство – отглеждане и преработка на риба.

 

ИНВЕСТИТОР: „Аквафиш Пазарджик“ ООД

 

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

 

Дата на публикуване: 09.03.2020 г.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 

от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД

 

с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aqua_pz@abv.bg ; aquafishpz@abv.bg

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че „Аквафиш Пазарджик“ ООД има следното инвестиционно предложение:

          „Изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди на покривните конструкции на всички съществуващи, както и на всички проектирани и с влязло в сила разрешение за строеж сгради на територията на Рибарник 010015 в землището на с. Мирянци, ЕКАТТЕ 48444, община Пазарджик, област Пазарджик”.

 

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение e ново за „Аквафиш Пазарджик” ООД и предвижда изграждане на фотоволтаични инсталации до 600 kW за собствени нужди на покривите на всички съществуващи, както и на всички проектирани и с влязло в сила разрешение за строеж сгради на територията на Рибарник 010015 в землището на с. Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик.

 

ИНВЕСТИТОР: „Аквафиш Пазарджик“ ООД

 

При реализиране на инвестиционното предложение и експлоатацията му не се предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Реализирането на инвестиционното предложение и експлоатацията му няма да окажат негативно влияние върху околната среда.

 

Дата на публикуване: 17.01.2020 г.