Проекти

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма                            „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.087, МИРГ Пазарджик- Мярка: 1.1.

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.087, МИРГ Пазарджик- Мярка: 1.1. "Производствени инвестиции в сектора на

Екип на Аквафиш 13.03.2023 0
„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                                       „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.087, МИРГ Пазарджик- Мярка: 1.1. "Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите" 2014-2020 г. „, с наименование „ Промяна по време на строителство - преустройство на Етап 4 - Рециркулационни системи за интензивно отглеждане на Европейски сом зарибител и родители към обект: Сграда за производство на аквакултуриАдминистративен договор № МДР-ИП-01-94 / 10.05.2022 г.Цел на проекта:Целта на проект...
Подробно
„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма                            „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.086-МИРГ Пазарджик-Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейнос

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.086-МИРГ Пазарджик-Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейнос

Екип на Аквафиш 13.03.2023 0
„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                                       „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.086-МИРГ Пазарджик-Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“2014-2020 г. „, с наименование „Промяна по време на строителство - Модернизация на Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба „Административен договор № МДР-ИП-01-79 / 26.04.2022 г.Цел на проекта:Основната цел на проекта е производство на рибен фураж за хищни риби, разли...
Подробно
„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма                            „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.061-МИРГ Пазарджик-Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към проду

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.061-МИРГ Пазарджик-Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към проду

Екип на Аквафиш 13.03.2023 0
„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                                       „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.061-МИРГ Пазарджик-Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ 2014-2020 г. „, с наименование “ Дооборудване на сграда за преработка на аквакултури „Административен договор № МДР-ИП-01-101 / 20.10.2021 г.Цел на проекта:Целта на проектното предложение на „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е дооборудване наСграда за преработка на аквакултури. Чрез инвестицията в изгражда...
Подробно