Проекти

УВЕДОМЛЕНИЕ от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aquafishpz@abv.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aquafishpz@abv.bg

Екип на Аквафиш 27.09.2022 0
Уведомление до участниците в процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно чл.50 – 53 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление ( ЗУСЕФСУ) и Постановление № 160 на Министерския съвет от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление с предмет:„Доставка на оборудване в Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от р...
Подробно
„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма                 „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.059-МИРГ Пазарджик-Мярка 1.1 „ Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултур

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.059-МИРГ Пазарджик-Мярка 1.1 „ Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултур

Екип на Аквафиш 21.03.2022 0
     „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                 „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.059-МИРГ Пазарджик-Мярка 1.1 „ Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите” по програма „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, с наименование „ Промяна по време на строителство-преустройство на етап 3 - филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури”Административен договор № МДР-ИП-01-44 / 24.03.2021 г.Цел на проекта:  Целта на проектното предложение на "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД „ Промя...
Подробно
Проект № BG14MFOP001 - 4.019 - „Модернизация на Сграда за преработка на Аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от Аквакултури 2019”

Проект № BG14MFOP001 - 4.019 - „Модернизация на Сграда за преработка на Аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от Аквакултури 2019”

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
                                                                                                                         „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001 - 4.019 - „Модернизация на Сграда за преработка на Аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от Аквакултури 2019” в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община ПазарджикАдминистративен договор № МДР-ИП-01-21/22.04.2020  г.  Цел на проекта:  Целите, които си е поставила фирмата, са в следните посоки: Разширяване и поддър...
Подробно