Проекти

Проект № BG14MFOP001-4.059- „Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури „             в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъ

Проект № BG14MFOP001-4.059- „Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури „ в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъ

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
 „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма                               „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001-4.059- „Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури „                          в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“. Административен договор № МДР-ИП-01-44/24.03.2021  г.  Цел на проекта:  Увеличаване капацитета на филтрационните мощности на предприятието, което от своя страна ще дове...
Подробно
СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ в поземлен имот 010015 местност

СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община Пазарджик

Екип на Аквафиш 12.08.2021 0
                                                                                                                         АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект №: BG14MFOP001-2.006-0008 - "СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ" в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община ПазарджикАдминистративен договор № МДР-ИП-01-55/29.05.2018 г.  Цел на проекта:  Целите, които си е поставила фирмата, са в следните посоки:Увеличаване на асортимента на производство;Модернизиране и разширяване на съществуващото стопа...
Подробно
Проект № BG14MFOP001-4.026-0002 с наименование „Сграда за производство на фуражи за риба“

Проект № BG14MFOP001-4.026-0002 с наименование „Сграда за производство на фуражи за риба“

Екип на Аквафиш 19.02.2021 0
 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД в качеството си на Бенефициент подписа Административен договор № МДР-ИП-01-32/ 17.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, във връзка с изпълнението на проект „Сграда за производство на фуражи за риба“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.026 - МИРГ Пазарджик - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“.             Кратко описание на проекта:Планираме проектът „Сграда з...
Подробно