СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община Пазарджик

Публикувано от Екип на Аквафиш 12.08.2021 0 Коментари

                                                                                                                        

 

АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект №: BG14MFOP001-2.006-0008 - "СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ" в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община Пазарджик

Административен договор № МДР-ИП-01-55/29.05.2018 г.

 

 

Цел на проекта: 

 

Целите, които си е поставила фирмата, са в следните посоки:

  • Увеличаване на асортимента на производство;
  • Модернизиране и разширяване на съществуващото стопанство;
  • Устойчиво развитие на фирмата в социален, финансов и екологичен план.

От своя страна тези цели ще доведат до постигане на резултати, които фирмата е заложила в своята стратегия за развитие в сектора на аквакултурите. Заложените дейности от „Аквафиш Пазарджик“ ООД ще постигнат опазване на околната среда и намаляване на вредното въздействие върху нея. Инвестициите ще допринесат за ефективно използване на ресурсите чрез внедряване на продуктивни инвестиции и иновации, водещи до увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност и намаляващи използването на вода и химикали. В следствие на изброените резултати и достижения фирмата ще постигне по-висока конкурентоспособност и жизнеспособност в сектора на аквакултурите, и не на последно място заложените инвестиции ще подобрят безопасността и условията на труд на служителите. 

  

Обща стойност на проекта   1 699 999,36 лв.,  от които:

  • 849 999.68 лв.  БФП (Европейско и Национално финансиране)
  • 849 999.68 лв. Собствено финансиране

Начална дата: 29.05.2018 г. 

Крайна дата:  29.11.2019  г.