Проект № BG14MFOP001-5.007 - „Модернизация на Сграда за преработка на аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от аквакултури „в ПИ № 010015

Публикувано от Екип на Аквафиш 17.08.2021 0 Коментари

                                                                                                                       

 

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект № BG14MFOP001-5.007

- „Модернизация на Сграда за преработка на аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от аквакултури  „в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“

Административен договор № МДР-ИП-01-25/07.05.2020  г.

 

 Цел на проекта: 

 

  • Разширяване на енергийната независимост на съществуващите към момента две предприятия за преработка на риба - Сграда за преработка на аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от аквакултури на територията на имот № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност "Грахорлива дъмга" , землище с. Мирянци, общ. Пазарджик
  • Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци, чрез разделност при събиране на отпадъците;
  • Реализиране на икономии на енергия;
  • Подобряване на безопасността и условията на труд;
  • Преработване на видове с много добър и добър пазарен потенциал.

  

Обща стойност на проекта   837 512. 96 лв.,  от които:

  • 418 756. 48 лв.  БФП (Европейско и Национално финансиране);
  • 418 756. 48 лв. Собствено финансиране.

Начална дата: 07.05.2020 г. 

Крайна дата: 07.05.2022  г.