Проект № BG14MFOP001-4.013- „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство

Публикувано от Екип на Аквафиш 17.08.2021 0 Коментари

                                                                                               

 

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект № BG14MFOP001-4.013- „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“

Административен договор № МДР-ИП-01-22/22.04.2020  г.

 

 Цел на проекта: 

 

Целите, които си е поставила фирмата, са в следните посоки:

  • увеличаване капацитета на филтрационните мощности на предприятието;
  • повишаване на ресурсната ефективност на дружеството
  • опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменение на климата.

  

Обща стойност на проекта   399 949.54 лв.,  от които:

  • 199 974.77 лв.  БФП (Европейско и Национално финансиране);
  • 199 974. 77 лв. Собствено финансиране.

Начална дата: 22.04.2020 г. 

Крайна дата: 22.04.2021  г.