Проект № BG14MFOP001-4.026-0002 с наименование „Сграда за производство на фуражи за риба“

Публикувано от Екип на Аквафиш 19.02.2021 0 Коментари

 

АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД в качеството си на Бенефициент подписа Административен договор № МДР-ИП-01-32/ 17.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, във връзка с изпълнението на проект „Сграда за производство на фуражи за риба“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.026 - МИРГ Пазарджик - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“.

 

            Кратко описание на проекта:

Планираме проектът „Сграда за производство на фураж за риби” да бъде реализиран в поземлен имот № 010015, УПИ V – 15, за РИБОВЪДНО ПРОИЗВОДСТВО , местност „Грахорлива дъмга”, землище с.Мирянци , община Пазарджик. Новата сграда за производство на фураж за риби се изгражда като сграда индустриален тип с правоъгълна форма и двускатен покрив. Тя е едноетажна и се състои от стоманобетонови основи, метална конструкция и стени от термоизолационни панели.

В нея има три технологични участъка: склад за суровини, зала за производство и склад за готова продукция. Цикълът на производство е следният: доставят се суровините, ръчно или с електрокар се транспортират до помещението за преработка и след това готовият продукт се транспортира в склад за съхранение на готова продукция.

Необходимите машини за производство са фуражомелка, смесител и гранулираща машина. Дружеството разполага с необходимото оборудване - фуражомелка с вграден смесител и гранулираща машина.

Производственият процес е, както следва: суровините се доставят в склада за съхранение на суровини в насипно или в пакетирано състояние. След това се изсипват в комбинираната фуражомелка - смесител, където смилат и смесват едновременно. Следва преминаването през финалната обработка на фуража – гранулиране. В този етап, преминавайки през гранулиращата машина, насипният фураж придобива цилиндрична форма с определен диаметър. Готовият продукт се транспортира до склада за съхранение на готова продукция.

Резултатът от тази инвестиция ще бъде производството на 50 000 кг. добре балансиран рибен фураж годишно за собствени нужди - гранулиран фураж за африкански сом.

 

Основната цел на проекта е производство на рибни фуражи за собствени нужди и за целта ще се изгради нов обект - „Сграда за производство на фураж за риби”, който да отговоря на действащите към момента в България и ЕС технологични, ветеринарни, санитарно-хигиенни и строително-технически нормативи. Резултатът от тази инвестиция ще бъде производството на 50 000 кг. рибен фураж на година за собствени нужди - гранулиран фураж за африкански сом.

Този проект включва инвестиции, чрез които "Аквафиш Пазарджик" ООД ще успее да разнообрази икономическите си дейности в сектор „Рибарство”. Проектът е свързан с въвеждането на нов процес – производството на фураж за риби. Проектът включва създаването на нови продукти – гранулиран фураж за африкански сом, при производството на който се използва рибно брашно. Нашето предприятие е малко. Основните приходи на "Аквафиш Пазарджик" ООД са от аквакултурно производство. Нашият проект попада в обхвата на „Натура 2000“.

 

Обща стойност на проекта е 399 999,00  лева,

от които безвъзмездна финансова помощ в размер 199 999,50 лева,

като 169 999,58 лева европейско и 29 999,92 лева национално съфинансиране.

 

 

Проектът ще се реализира в периода от  17.02.2021  год. до 17.02.2022 год.