„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.059-МИРГ Пазарджик-Мярка 1.1 „ Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултур

Публикувано от Екип на Аквафиш 21.03.2022 0 Коментари

 

 

 

 

 

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                 „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.059-МИРГ Пазарджик-Мярка 1.1 „ Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите” по програма „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, с наименование „ Промяна по време на строителство-преустройство на етап 3 - филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури”

Административен договор № МДР-ИП-01-44 / 24.03.2021 г.

Цел на проекта:

 

 

Целта на проектното предложение на "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД „ Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“, е увеличаване капацитета на филтрационните мощности на предприятието, което от своя страна ще доведе до увеличаване на производствения капацитет на съществуващата сграда № 2 с планирани допълнителни 10 200 кг. готова продукция годишно. Това ще бъде постигнато, след като към съществуващата сграда № 2, се построи нова сграда - № 3, в която ще бъдат монтирани 6 броя седиментни филтри с метод на пречистване на водата – седиментация / утаяване/ и 1 брой филтър утаител. Това ще доведе до многократно използване на необходимата за нуждите на производството вода и ще допринесе за повишаване на ресурсната ефективност на дружеството, респективно постигане на принципите на хоризонталните политики на Европейския съюз по отношение на опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменение на климата.

Обща стойност на проекта 399 975. 76 лв., от които:

● 199 987. 88 лв. БФП / Европейско и Национално финансиране /;

● 199 987. 88 лв. собствено финансиране.

 

Начална дата: 24.03.2021 г.

Крайна дата: 24.03.2022 г.