УВЕДОМЛЕНИЕ от „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД с. Мирянци, местност „Грахорлива дъмга“ № 1, e-mail: aquafishpz@abv.bg

Публикувано от Екип на Аквафиш 27.09.2022 0 Коментари

Уведомление до участниците в процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно чл.50 – 53 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление ( ЗУСЕФСУ) и Постановление № 160 на Министерския съвет от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление с предмет:


„Доставка на оборудване в Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба, находяща се в поземлен имот № 010015, УПИ V – 15, за РИБОВЪДНО ПРОИЗВОДСТВО, местност „Грахорлива дъмга”, землище с.Мирянци , община Пазарджик”, във връзка с изпълнение на проект: Промяна по време на строителство - Модернизация на Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба, който се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.086, МИРГ "Пазарджик" - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“и аквакултурите“,  Административен Договор  № МДР-ИП-01-79/26.04.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Срок за подаване на оферти

Дата 16.10.2022 г.

Ще се приемат оферти до 17:00 часа на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез системата  ИСУН2020

[Изтегли прикачени файлове]

Условия при отваряне на офертите

Дата: 17.10.2022 г. .

Час: 10.30

Място: гр.Пазарджик ул.Гурко 2 ет.5.

 

Дата на публикуване: 26.09.2022 г.