„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.061-МИРГ Пазарджик-Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към проду

Публикувано от Екип на Аквафиш 13.03.2023 0 Коментари

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                                       „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.061-МИРГ Пазарджик-Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ 2014-2020 г. „, с наименование “ Дооборудване на сграда за преработка на аквакултури „

Административен договор № МДР-ИП-01-101 / 20.10.2021 г.

Цел на проекта:

Целта на проектното предложение на „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е дооборудване на

Сграда за преработка на аквакултури. Чрез инвестицията в изграждането на „Вертикална планировка” от 146. 00 м2 нашата компания ще осигури възможност на товарни автомобили тип                        „ Прицеп „ с дължина до 13,5м или тип „ Хенгер „ с дължина до 14,5м да могат да маневрират около Сградата за преработка на аквакултури и да имат заход към рампата на самата сграда. Досега „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  може да получава суровини и материали само чрез камиони с дължина до 6м и това оскъпява изключително много себестойността на готовата ни продукция. Чрез тази инвестиция нашата компания ще може да намали себестойността на готовата си продукция.

          Инвестицията в машина за Скин опаковка ще доведе до няколко позитива за „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД. Първият и основен е намаляване на разходите за опаковане. Вторият позитив е възможността за разнообразяване на опаковките, което води след себе си до разширяване на продуктовата ни листа и повече приходи от продажби. Третият позитив е намаляването на разходите за електрическа енергия и труд, поради увеличаване на производителността в пъти от досегашната и така за кратко време ние ще произвеждаме повече продукция. Метал-детектор с притегляща секция ще извършва претегляне на продукти с различни тегла, контрол за метални частици и отвеждането им към опаковане. Извършва  се контрол за метални частици в продукта с цел по-голяма безопасност на потребителите. Ако има такива, се включва сигнал за замърсен продукт и машината спира. Етикетиращите електронни везни са основен елемент от оформянето на готовия продукт. Затова компанията ще инвестира в две нови етикетиращите електронни везни.

Обща стойност на проекта 399 999. 10 лв., от които:

● 199 999. 55 лв. БФП / Европейско и Национално финансиране /;

● 199 999. 55 лв. собствено финансиране.

 

Начална дата: 20.10.2021 г.

Крайна дата: 20.10.2022 г.