„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.086-МИРГ Пазарджик-Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейнос

Публикувано от Екип на Аквафиш 13.03.2023 0 Коментари

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                                       „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.086-МИРГ Пазарджик-Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“2014-2020 г. „, с наименование „Промяна по време на строителство - Модернизация на Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба „

Административен договор № МДР-ИП-01-79 / 26.04.2022 г.

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е производство на рибен фураж за хищни риби, различни от африкански сом, като за целта ще се извърши Модернизация на обект - „Сграда за производство на фураж за риби”, който да отговоря на действащите към момента в България и ЕС технологични, ветеринарни, санитарно-хигиенни и строително-технически нормативи. Резултатът от тази инвестиция ще бъде производството на 28 000 кг. рибен фураж на година. Допълнителна цел е да се икономиса топлинна енергия чрез рекуператорите въздух-въздух и да се произведе нова топлинна енергия чрез термопомпите въздух-вода и съществуващите вече фотоволтаични централи, монтирани на покривите на Сграда за преработка на аквакултури и Сгради 1 и 2 за производство на аквакултури. Производственият процес е, както следва: растителните суровини се доставят в склада за съхранение на суровини в насипно или в пакетирано състояние. След това се изсипват в комбинираната фуражомелка - смесител, където смилат и смесват едновременно. Паралелно с това се даставя СЖП категория 3, което се натрошава, смила, нагрява, изсушава и обезврежда. Следва преминаването през финалната обработка на фуража – гранулиране. В този етап, преминавайки през гранулиращата машина, насипният фураж придобива цилиндрична форма с определен диаметър. Готовият продукт се транспортира до склада за съхранение на готова продукция. Целта на втората инвестиция, която ще се извърши в този проект - Модернизация на ОВК системи в сграда №3 и пристройка към Сграда за производство на аквакултури, е икономия на енергия. Рекуператорите ще се ползват за постигане на икономия на топлинна енергия, като замърсения в помещението въздух ще се подменя с пресен въздух, получен извън сградата, след като топлината на мръсния се прехвърли върху пресния. Термопомпите ще използват електроенергията, произведена от монтираните вече върху Сграда за преработка на Аквакултури, Сграда 1 и 2 фотоволтаични централи и така ще се генерира топлина, произведена от електроенергия, добита от слънцето. Този проект включва инвестиции, чрез които "Аквафиш Пазарджик" ООД ще успее да разнообрази икономическите си дейности в сектор „Рибарство”. Проектът е свързан с въвеждането на нов процес – производството на фураж за риби. Проектът включва създаването на нови продукти – гранулиран фураж за хищни риби, при производството на който се използва СЖП категория 3. Нашето предприятие е малко . Основните приходи на "Аквафиш Пазарджик" ООД са от аквакултурно производство. Нашият проект попада в обхвата на „Натура 2000“.

Обща стойност на проекта 384 224. 00 лв., от които:

● 192 112. 00 лв. БФП / Европейско и Национално финансиране /;

● 192 112. 00 лв. собствено финансиране.

 

Начална дата: 26.04.2022 г.

Крайна дата: 26.04.2023 г.