„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД е бенефициент по Оперативна програма „ Морско дело и рибарство 2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.087, МИРГ Пазарджик- Мярка: 1.1. "Производствени инвестиции в сектора на

Публикувано от Екип на Аквафиш 13.03.2023 0 Коментари

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК „ ООД  е бенефициент по Оперативна програма                                                       „ Морско дело и рибарство  2014-2020 г. „, Проект № BG14MFOP001-4.087, МИРГ Пазарджик- Мярка: 1.1. "Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите" 2014-2020 г. „, с наименование „ Промяна по време на строителство - преустройство на Етап 4 - Рециркулационни системи за интензивно отглеждане на Европейски сом зарибител и родители към обект: Сграда за производство на аквакултури

Административен договор № МДР-ИП-01-94 / 10.05.2022 г.

Цел на проекта:

Целта на проектното предложение на "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД „ Промяна по време на строителство - преустройство на етап 4 - Рециркулационни системи за интензивно отглеждане на Европейски сом зарибител и родители към обект: Сграда за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище                                 с. Мирянци, общ. Пазарджик“, е годишно производство от 104 000 броя зарибител Европейски сом със средно тегло от 1 гр. Това ще бъде постигнато, след като се построи нова сграда - № 4 , в която ще бъдат монтирани 4 отделни рециркулационни системи: Модул №1 – Рециркулационна система за излюпване и отглеждане на зарибителен материал Европейски сом със средно тегло от 1 грам; Модул № 2 - Рециркулационна система за излюпване и отглеждане на зарибителен материал Европейски сом със средно тегло от 1 грам; Модул №3 - Рециркулационна система за родители Европейски сом; Модул №4 - Рециркулационна система за родители Европейски сом.

"АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД е малко предприятие, което в последните три години има над 50% приходи от аквакултурно производство, инвестира в рециркулациони системи и има за цел да  запази съществуващите работни места.

Обща стойност на проекта 373 549.00 лв., от които:

● 186 774. 50 лв. БФП / Европейско и Национално финансиране /;

● 186 774. 50 лв. собствено финансиране.

 

Начална дата: 10.05.2022 г.

Крайна дата: 10.05.2023 г.